VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Produkty
 3. Objednávka a uzavření smlouvy
 4. Cena, způsob úhrady
 5. Dodací podmínky
 6. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Práva z vadného plnění, reklamace
 9. Garance vrácení peněz
 10. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečná ustanovení
   

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené s nepodnikající fyzickou osobou, nebo podnikatelem (dále také jako „zákazník“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes webové rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je právnická osoba Sladké mámení s.r.o., se sídlem Kubova 1797/41, 621 00 Brno, Česká republika IČ: 07523769. (dále také jako „prodávající“), jejichž obsahem je dodání některého z produktů (jak jsou specifikovány níže).

1.2. Kontaktovat prodávajícího může zákazník následujícími způsoby:

 • Pro on-line komunikaci na e-mail adrese: vanda@sladkemameni.com
 • Pro vyřizování reklamace na e-mail adrese: vanda@sladkemameni.com
 • Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby může zákazník kontaktovat prodávajícího i na adrese – Kubova 1797/41, 621 00 Brno, popřípadě na telefonním čísle +420 725 267 202 či datovou zprávou do datové schránky prodávajícího ID 77e5tuz.

1.3. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webového rozhraní na webových stránkách https://cukrarskyklub.cz/.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2.  PRODUKTY

2.1.   Prodávající v rámci své činnosti na webových stránkách nabízí zákazníkům:

 • prodej hmotných věcí,
 • poskytování nehmotného digitálního obsahu (např. video návodů, e-booků, receptů a apod.) a
 • služby spočívající v poskytování prezenčních kurzů

(dále společně jen „produkty“).

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, jsou uvedeny na webovém rozhraní prodávajícího. Nabídka produktu zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.2. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu. U produktů, které jsou digitálním obsahem, a u služeb prezenčních kurzů nejsou náklady na jejich dodání účtovány. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Zákazník je povinen uvést v objednávkovém formuláři pravdivé údaje. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Smlouva je uzavřena mezi prodávajícím a zákazníkem odesláním objednávky se závazkem k úhradě ceny produktu a následným zaplacením ceny (tj. nikoliv až po potvrzení objednávky prodávajícím). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“ nebo jiným tlačítkem s obdobným sdělením. Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny obsahem objednávky a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí označených jako povinné v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.4. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující: v jediném kroku objednávkového procesu zadává zákazník potřebné údaje o své osobě a konkretizuje obsah smlouvy dle uvedených možností; před odesláním objednávky má zákazník v tomto kroku možnost kontroly vstupních údajů, jejich případné opravy a odsouhlasení údajů podáním objednávky se závazkem k platbě. 

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Na vyžádání ji prodávající zpřístupní zákazníkovi.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout produkt, které si zákazník objednal, a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu jeho cenu. Povinnosti dodat produkt je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3.8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání on-line vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – dostačující hardware (nejméně 2 GB RAM, procesor nejméně 2 GHz) a aktualizovaný software (aktuální verze internetového prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Bing nebo Opera a operační systém Windows 11 a novější nebo macOS Ventura 13.0 a novější). V případě použití nekompatibilního hardwaru a softwaru může být omezena funkcionalita.

3.9. Jsou-li zakoupeným produktem služby spočívající v poskytování prezenčních kurzů, je zákazník oprávněn zrušit svoji účast nejpozději do 14 dnů před termínem kurzu se storno poplatkem ve výši 50 % z ceny kurzu; zruší-li zákazník svoji účast v době kratší, činí storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Sdělí-li zákazník při zrušení své účasti prodávajícímu, že za svoji osobu sežene náhradníka, prodávající mu místo na kurzu garantuje.

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu hradí zákazník bezhotovostním způsobem, a to platbou kartou. Cena produktu včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na objednávkovém formuláři.

4.2. Po odeslání objednávky se závazkem k úhradě ceny produktu přesměruje systém zákazníka na platební bránu k provedení platby kartou. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je zákazník informován zprávou zobrazenou na platební stránce. V určitých případech je umožněna zákazníkovi i bezhotovostní platba na účet, o čemž je zákazník v případě, že je taková platba možná, upozorněn v rámci vyplnění objednávky.

4.3. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., případně na platební bránu Stripe, které poskytují technologii bezpečného zpracovávání on-line plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu uvedených poskytovatelů platebních bran, a tedy k těmto nemá prodávající žádný přístup.

Opakovaná platba

4.4. V případě, že objednaným produktem je „členství v klubu“ s pravidelným, 3měsíčním, 6měsíčním nebo 12měsíčním členským poplatkem, nebo časově omezené promo akce na jinou variantou délky členství, využívá prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. recurring payments). Vyplněním objednávkového formuláře se zákazník zavazuje hradit pravidelný (resp., čtvrtletní, půlroční či roční) členský poplatek ve výši uvedené v objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním objednávkového formuláře dává zákazník souhlas, aby členský poplatek byl každých, 3, 6 nebo 12 měsíců (počínaje datem objednávky) automaticky uhrazen z platební karty zákazníka, ze které byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství zákazníka.  Zákazník je o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb, informován vždy e-mailem při zaslání zálohové faktury k platbě za dané období.

4.5. V případě, že zákazník vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle prodávající zákazníkovi do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickou úhradou poplatku z karty zákazníka je tento o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s pokyny, jak lze opakované platby a členství zrušit.

4.6. V případě, že objednaným produktem je „členství v klubu“, je tento produkt digitálního obsahu zřízen zákazníkovi nejvýše na dobu 5 let. Po uplynutí této doby je zákazník o tomto prodávajícím vyrozuměn a dále již neplatí zákazníkem sjednaná cena (smlouva v tomto směru zaniká); zákazník má možnost pokračování v členství, avšak za podmínek platných v tu dobu.

Ukončení členství a zrušení automatické platby

4.7. Členství může zákazník kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory prodávajícího na adrese vanda@sladkemameni.com. Ukončením členství je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Dosud zaplacené členské poplatky se nevrací. Ukončením členství se zákazník vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude zákazníkovi přístup (po vypršení uhrazené doby členství) do uživatelského účtu definitivně ukončen. Po ukončení členství není možné při sjednání nového členství garantovat původní cenu za zrušené členství.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U dodání digitálního obsahu se dodáním produktu rozumí zřízení uživatelského účtu na webovém rozhraní prodávajícího a zaslání přístupových údajů k tomuto uživatelskému účtu ze strany prodávajícího, případně (namísto zřízení uživatelského účtu) zasláním odkazu URL adresy s digitálním obsahem na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři.

5.2. Přístupové údaje k uživatelskému účtu poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Digitální obsah je určen pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Heslo je zákazník oprávněn v uživatelském účtu měnit. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty digitálního obsahu a služby prezenčních kurzů včetně jejich náplně podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, úprava, rozmnožování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Zakoupením produktů digitálního obsahu získává zákazník pouze licenci k užití autorských děl jejich přehráním pro osobní potřebu zákazníka. Oprávnění k dalšímu nakládání s digitálním obsahem může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě samostatné licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6.3. Z prezenčních kurzů není možné bez souhlasu prodávajícího pořizovat audiozáznamy či videozáznamy.

6.4. Povinnosti zákazníka dle tohoto článku platí přinejmenším po dobu trvání autorských práv k autorským dílům.

6.5. V případě zřízení uživatelského účtu má zákazník možnost se k danému uživatelskému účtu přihlašovat pouze ze dvou různých IP adres. Při pokusu o přihlášení z třetí odlišné IP adresy se účet z důvodu jeho ochrany zablokuje, o čemž je zákazník e-mailem informován, a má možnost změnit heslo ke svému uživatelskému účtu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele 

7.1. Je-li zákazník spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od uzavřené smlouvy pouze v případě, že předmětem objednávky je hmotná věc, a to bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí tohoto produktu. Odstoupit však nelze od smlouvy na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. cukrářská sada na zdobení). Vzorový formulář k odstoupení je k dispozici zde, zákazník však není povinen jej využít. V případě odstoupení od smlouvy na dodání hmotné věci nese zákazník náklady na její vrácení prodávajícímu.

7.2.   Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení odešlete prosím e-mailem na vanda@sladkemameni.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Peníze za produkt budou zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.3. Je-li objednaným produktem digitální obsah (např. e-booky či zpřístupnění on-line videokurzů), nemá zákazník právo od smlouvy odstoupit, pokud prodávající již digitální obsah zpřístupnil (např. poskytnutím údajů k uživatelskému účtu, v rámci něj je digitální obsah přístupný, nebo poskytnutím URL odkazu k on-line videokurzu, receptu).

7.4. Je-li zákazník spotřebitelem a je-li předmětem objednávky úplatné dodání digitálního obsahu (např. zpřístupnění on-line videokurzů, receptů), dává tímto zákazník výslovný souhlas s tím, aby prodávající splnil smlouvu (tj. dodal digitální obsah) ihned po jejím uzavření, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu jeho právo odstoupit od smlouvy zaniká.

7.5. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na on-line vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

7.6. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou ceny nebo její části více než 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností zákazníka dle těchto VOP, zejména porušení autorských práv ze strany zákazníka

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

8.2. Je-li předmětem objednávky hmotná věc (tj. nikoli digitální obsah), odpovídá prodávající zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě se smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě.

8.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.4. Reklamaci uplatní zákazník e-mailem na adrese: vanda@sladkemameni.com. Součástí reklamace je přiložení dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.

8.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, může zákazník na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení ceny v plné výši.

8.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8.8. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení zákazníka, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či on-line produktu, které není schopen ovlivnit.

9. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

9.1. Protože nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme Vám u vybraných produktů digitálního obsahu, u kterých to ve webovém rozhraní výslovně uvedeme, možnost do 30 dnů od dodání digitálního obsahu odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že produkt není pro Vás vhodný.

9.2. Využití odstoupení od smlouvy dle tohoto článku v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na vanda@sladkemameni.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

9.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši e-mailovou adresu. Po obdržení Vašeho oznámení o odstoupení dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Všechny produkty prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které prostřednictvím vzdělávacích a on-line programů prodávající nabízí, jsou pouze návody a doporučení a prodávající není, jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi, za pocity zákazníka, zdravotní stav a stavy, které může zákazník prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu je zákazník plně odpovědný za své jednání, chování a rozhodování. Úspěch zákazníka je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, obchodních znalostí či zdravotního stavu zákazníka, situace na trhu apod.

10.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje prodávající upozorňuje, že v průběhu on-line programů může být zákazník vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na odpovědnosti a rozhodnutí zákazníka, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí, či nikoliv.

10.3. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10.4. Prodávající není odpovědný za technické výpadky na straně třetích osob (např. webových stránek Vimeo.com, které prodávající využívá k uložení a prezentaci videokurzů, nebo poskytovatele webhostingu, u kterého má prodávající umístěnou webovou prezentaci).

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (resp. pro naplnění těchto účelů):

11.1. Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: fakturační údaje (zejména jméno a příjmení), e-mail, telefon, případně korespondenční adresu. Tyto nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání zboží, zakoupení kurzu zdobení apod.). V tomto případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné, a tedy Váš souhlas nepotřebujeme.

11.2. Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje uvedené v předchozím odstavci nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. I v tomto případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné, a tedy Váš souhlas nepotřebujeme.

11.3. Marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu (tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu), neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Samozřejmě Vás nechceme obtěžovat, pokud byste si nepřáli taková obchodní sdělení dostávat, a tedy máte možnost nám kdykoli vyslovit nesouhlas s takovým zpracováním.

Co však děláme pouze s Vaším souhlasem, je zasílání inspirujících nabídek třetích osob nebo využívání Vaší e-mailové adresy např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Googl.com nebo Seznam.cz a to po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

11.4. Přímý marketing skrze Facebook Messenger, Instagram inbox

Pokud kontaktujete naši Facebookovou stránku skrze Messenger, Instagram, požádáme Vás o souhlas se zasíláním zpráv s tématikou reklam na Facebooku, Instagram marketingu a online podnikání. Pouze na základě takto uděleného souhlasu Vám budeme zasílat tyto zprávy po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo „stop“ a další zprávy vám na Messengeru a do Instagram inboxu od nás chodit již nebudou.

11.5. Fotografie a video záznamy ze seminářů, kurzů

Na některých našich živých akcích – kurzech či seminářích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či videozáznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích, vždy však s Vaším souhlasem.

Videozáznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu dané osoby. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce.

11.6. Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • ArchAngels Company s.r.o., Příkop 838/6, 60200 Brno, IČ: 05357268
 • FAPI Business s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 07671563
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
 • AffilBox s.r.o., Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČ: 28777000
 • SupportBox s.r.o., Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27480381
 • RAYNET s.r.o., Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrav, IČ: 26843820
 • Avedeo s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČ: 06160522
 • Michal Dušek, Školská 52, 28571 Vrdy, IČ: 64168859
 • Ing. Eduard Hlava, Zlonická 703/2, 19000, Praha, IČ: 75230500
 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708
 • ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, Praha, IČ: 27924505
 • Smartsupp.com, s.r.o., Lidická 20, 602 00 Brno, IČ: 03668681
 • CLOUD 150 s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČ: 27712591
 • SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105
 • SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko D02 K580, Reg. č.: IE9813461A
 • ManyChat, Inc, 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, USA
 • Integromat LLC, 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA, FN: 5682354
 • Stripe: https://stripe.com/en-cz/privacy
 • Facebook a Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
 • Google Inc.: https://policies.google.com/privacy

Vedle výše uvedených předáváme Vaše osobní údaje v případě doručování zboží rovněž dopravcům, a to pouze v nezbytném rozsahu pro splnění služby (tj. maximálně jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa). Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

11.7. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu a informaci o tom, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas nám můžete udělit v rámci lišty cookies, která se zobrazuje při návštěvě našich internetových stránek.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

11.8. Koho využíváme pro zpracování?

 • ArchAngels Company s.r.o., Příkop 838/6, 60200 Brno, IČ: 05357268
 • FAPI Business s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 07671563
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
 • AffilBox s.r.o., Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČ: 28777000
 • SupportBox s.r.o., Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27480381
 • RAYNET s.r.o., Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrav, IČ: 26843820
 • Avedeo s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČ: 06160522
 • Michal Dušek, Školská 52, 28571 Vrdy, IČ: 64168859
 • Ing. Eduard Hlava, Zlonická 703/2, 19000, Praha, IČ: 75230500
 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708
 • ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, Praha, IČ: 27924505
 • Smartsupp.com, s.r.o., Lidická 20, 602 00 Brno, IČ: 03668681
 • CLOUD 150 s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČ: 27712591
 • SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105
 • SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko D02 K580, Reg. č.: IE9813461A
 • ManyChat, Inc, 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, USA
 • Integromat LLC, 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA, FN: 568235Stripe: https://stripe.com/en-cz/privacy
 • Facebook a Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
 • Google Inc.: https://policies.google.com/privacy

11.9. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

11.10. Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. V rámci služeb společností jako je např. Google může při využívání souborů cookies pro marketingové účely docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště třetích států (např. do USA). Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: vanda@sladkemameni.com

Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás stran osobních údajů něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznesete vůči nám písemně námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu od Vás.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní na vyřízení.

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo – opět v případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu od Vás. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které k naplnění litery zákona nutně nepotřebujeme. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat.

Doba zpracování osobních údajů

V ostatních případech, u kterých není doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme, uvedena výše, je tato doba dána našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, a může činit i několik let.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, pravidelně likvidujeme.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Stížnosti a připomínky zákazníka, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a zákazníkem vyřizuje prodávající, stížnosti může zákazník uplatnit na adrese vanda@sladkemameni.com. Stížnosti prodávající vyřídí do 30 dnů od jejich obdržení.

12.2. Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli, se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektem, který je oprávněn provádět mimosoudní řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 2. dubna 2023.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro zákazníky: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Za Sladké mámení s.r.o. – Vanda Pálková (jednatelka společnosti)